vina decor
N?I TH?T PHÒNG LÀM VI?C

KHÔNG GIAN VAN PHÒNG

V?i hon 10 nam kinh nghi?m tu v?n và thi?t k? không gian van phòng làm vi?c, IZIFUR hi?u nhu c?u c?n và d? cho noi làm vi?c t?i nhà.

Ý tu?ng trang trí cho góc h?c t?p, làm vi?c sáng t?o d?p và khoa h?c có tác d?ng r?t t?t cho tinh th?n h?c t?p, làm vi?c c?a b?n. Tuy nhiên ngày nay Trang trí cho góc h?c t?p cho th?t d?p không ph?i là di?u gì dó quá khó d? th?c hi?n, nó ch? don gi?n là s? d?ng nh?ng v?t d?ng thu?ng ngày m?t cách khéo léo mà thôi. Hãy nhanh tay liên h? ngay v?i IZIFUR d? du?c tu v?n và thi?t k? m?u van phòng t?i nhà th?t hi?n d?i, tinh t? và ti?n nghi nhé. 

V?i d?i ngu k? su, ki?n trúc và chuyên gia nhi?u nam kinh nghi?m trong linh v?c tu v?n và thi?t k? n?i th?t nên am hi?u nhu c?u khách hàng, có nhi?u ý tu?ng sáng t?o, d? th?m m? cao giúp dua ra các s?n ph?m v? n?i th?t, mô hình nhà ? v?a hài hòa, d?ng b? ti?t ki?m di?n tích không gian nhung d?ng th?i t?o ra l?i không gian m?. Mang d?n s? tho?i mái v?i d?y d? ánh sáng t? nhiên, gió mát,... s? s?p x?p n?i th?t thông minh s? làm b?n hài lòng.

0909464678